SÒCIS I SÒCIES DE EL POLVORÍ

Tot soci i sòcia de El Polvorí té uns drets i uns deures que ha de complir.

DRETS
· Participar a l’Assemblea General de Sòcies.
· Rebre informació sobre la programació d’activitats que es desenvolupen a El Polvorí.
· Proposar jornades i/o activitats per dotar de vida l’espai.
· Gaudir dels preus especials, activitats exclusives i avantatges culturals per a persones sòcies.
· Implicar‐se activament en les tasques que es plantegin.

DEURES
· Contribuir econòmicament al projecte aportant la quota mensual.*
· Oferir suport social addicional, vetllant per mantenir El Polvorí com un espai unitari on no s’hi
permetran actituds abusives.
· Dotar de vida el projecte.
· Mantenir l’espai net en finalitzar l’activitat, informar dels possibles desperfectes o disfuncions
en el funcionament del mateix i vetllar pel descans veïnal.

* Si una persona ens comuniqués que no disposa de recursos per pagar la quota, es decidiria en assemblea si pot accedir a ser soci/a.